Kære alle medlemmer,
På Generalforsamlingen den 20. marts 2024 blev det besluttet at opdatere klubbens vedtægter med følgende ændringer. Alle forslag blev vedtaget.

Forslag 1:

Følgende ønskes tilføjet til vedtægternes §4:

Stk. 3.: Alle klubbens medlemmer er automatisk også medlem af Landsorganisationen 4H.

Stk. 4.: Kontingentet er rullende og gælder løbende måned + 11 måneder fra dato for kontingentkøb.

Forslag 2:

Følgende punkter ønskes ændret til nedenstående tekst for vedtægternes §6:

Stk. 1.: Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 4-8 medlemmer. Formand og kasserer vælges for en to-årig periode. De øvrige er på valg hvert år.

Stk. 2.: Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer. Medlemmer under 16 år kan lade sig repræsentere ved deres forældre eller værge.

Stk. 4.: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden ud fra klubbens formål og efter de regler og minimumskrav, der gælder i Landsorganisationen 4H. Bestyrelsen har ansvaret for klubbens økonomi og aktiviteter.

Forslag 3:

Følgende punkt ønskes tilføjet til vedtægternes §8:

Stk. 6: Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Det påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Så snart referatet og vedtægterne er godkendt af landsledelsen bliver de lagt op på hjemmesiden her.

Nyt kontingent

På generalforsamlingen blev det ligeledes besluttet at hæve kontingentet fra de nuværende 200 kroner årligt til 250 kroner årligt. Dette træder i kraft pr. den 1/1-2025. Fremtidige medlemskaber og medlemsfornyelser i 2025 koster derfor 250 kroner årligt. Husk at det stadig er muligt at tilkøbe et støttemedlemskab og et frivilligemedlemskab til 75 kroner årligt.

Farvel til

Louise Nielsen & Susanna Larsen har valgt at forlade bestyrelsen efter mange års deltagelse. Det er vi naturligvis meget kede af – men vi håber at møde dem til 4H aktiviteter på et senere tidspunkt.

Kunne du tænker dig at være med til at genstarte Ejby – Glostrup 4H, så kontakt os og hør mere om hvad det vil sige at være frivllig i 4H, og hvad det vil sige at deltage i bestyrelsesarbejdet.

Kategorier: Nyheder